BiegunSportBiegunSport
Zapomniałeś hasła?

OWU w wyjazdach BiegunSport

OWU w wyjazdach BiegunSport

Niniejsze postanowienia stanowią ogólne warunki umów usług świadczonych przez BIEGUNSPORT Stepaniak & Biegun Sp. J. z siedzibą 30-094 Kraków ul. Rodakowskiego 11, NIP 6772411396, REGON 66035549; e-mail: [email protected].

.
§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Pod występującymi w Umowach pojęciami rozumie się:
1.1. Organizator – BIEGUNSPORT Stepaniak & Biegun Sp. J. z siedzibą 30-094 Kraków ul. Rodakowskiego 11, NIP 6772411396, REGON 66035549; e-mail: [email protected];
1.2. Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Umowy a także osoba na rzecz której doszło do zawarcia Umowy;
1.3. Opiekun – osoba zawierająca Umowę w imieniu i na rzecz małoletniego Uczestnika;
1.4. Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta między Organizatorem a Uczestnikiem lub Opiekunem;
1.5. Warunki Uczestnictwa w wyjazdach BiegunSport – ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego dotyczące umów zawieranych przez Organizatora w danym roku;
1.6. Obóz – wyjazd, którego dotyczy Umowa;
1.7. Usługa – niebędąca obozem usługa turystyczna której dotyczy Umowa;
1.8. Regulamin Obozu – zbiór zasad obowiązujących Uczestnika podczas trwania Obozu.
2. Informacje dot. wyjazdów organizowanych przez Organizatora przedstawione w ulotkach, katalogach, a także za pośrednictwem internetu, nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

.

§ 2. Obowiązki Uczestnika
1. Uczestnik zobowiązany jest do:
1.1. przestrzegania Regulaminu Obozu lub Usługi oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa;
1.2. stosowania się do poleceń przekazywanych mu przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane;
1.3. współdziałania z Organizatorem lub osobami przez niego wskazanymi celem realizacji programu Obozu;
1.4. posiadania dowodu tożsamości, umożliwiającego jego legitymację;
1.5. w razie uczestnictwa w Obozie – posiadania niezbędnego wyposażenia;
1.6. posiadania niezbędnej ilości leków lub innych środków medycznych, w razie stosowania ich przez Uczestnika;
1.7. niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub osób przez niego wskazanych o stwierdzeniu w trakcie Obozu lub Usługi wadliwego wykonywania Umowy.
2. W razie powtarzającego się rażącego naruszania przez Uczestnika Regulaminu Obozu lub Usługi i niestosowania się przez niego do upomnień, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i zadecydować o usunięciu Uczestnika z Obozu lub zaprzestania Usługi. Koszty wcześniejszego powrotu obciążają Uczestnika lub Opiekuna.

.

§ 3. Cena i sposób płatności
1. Ceny zawarte w Umowie oraz materiałach, wskazanych w §1 ust. 2 powyżej, podane są w kwotach brutto.
2. Płatność Ceny odbywać się będzie gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora:

EURO – 21 1240 1444 1978 0010 7136 2778 (Pekao SA PKOPPLPW)

ZŁOTY – 39 1240 1444 1111 0010 7170 4855

BiegunSport ul.Rodakowskiego 11 Kraków 30-074, w sposób i w terminach wskazanych w umowie.

3. W razie wzrostu kosztów transportu, podatków, opłat urzędowych lub – w odniesieniu do Obozów lub Usług odbywających się w całości lub w części poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – wzrostu kursu walut, Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ich ceny w terminie do 20 dni przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi. Wzrost ceny będzie skuteczny wyłącznie po wcześniejszym dostarczeniu Uczestnikowi lub Opiekunowi pisemnego zawiadomienia, zawierającego udokumentowanie wzrostu kosztów, o których mowa powyżej.
4. W stosunku do osób, które uiściły całość Ceny przed otrzymaniem zawiadomienia o wzroście kosztów, wskazana w ust. 3 powyżej możliwość podwyższenia ceny nie stosuje się.

.

§ 4. Zmiana Umowy
1. W razie wystąpienia przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi niezależnych od Organizatora okoliczności, skutkujących zmianą istotnych warunków Umowy, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika lub Opiekuna z jednoczesnym pouczeniem o możliwości przyjęcia zmiany albo odstąpienia od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Uczestnik lub Opiekun niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia, poinformuje Organizatora o podjętej decyzji.
2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Uczestnik lub Opiekun może – wedle swojego uznania – uczestniczyć w Obozie zastępczym lub Usłudze zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba że zgodzi się na Obóz lub Usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie) albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń, a także, niezależnie od ww. uprawnień, żądać odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie Obozu lub Usługi nastąpiło z powodu niezgłoszenia wskazanej w Umowie minimalnej liczby Uczestników Obozu lub Usługi albo siły wyższej.

.

§ 5. Rezygnacja i prawo przeniesienia uprawnień
1. Rezygnacja z udziału w Obozie lub Usłudze wymaga zachowania formy pisemnej.
2. W razie rezygnacji Uczestnika lub Opiekuna z udziału w Obozie lub Usłudze albo braku jego rozpoczęcia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator może żądać zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do spełnienia świadczenia. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się zaoszczędzone koszty, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Uczestnik lub Opiekun może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów.
3. Koszty, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczą Uczestnika lub Opiekuna, który przeniósł całość przysługujących mu z Umowy praw na osobę spełniającą warunki udziału w Obozie, o ile osoba ta przejmie obowiązki wynikające z Umowy. Dokonanie ww. przeniesienia nie wymaga zgody Organizatora. Skuteczność przeniesienia wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora w terminie 14 przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi. Osoba przejmująca prawa i obowiązki dotychczasowego Uczestnika lub Opiekuna odpowiada solidarnie za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku dokonania zmiany Uczestnika.

.

§ 6. Reklamacje
1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Opiekunowi lub Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, na adres Organizatora – BiegunSport, ul.Rodakowskiego 11, 30-074 Kraków lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Obozu lub Usługi.
2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej oraz opis nieprawidłowości. Organizator ustosunkuje się do prawidłowo zgłoszonych reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania lub – w razie reklamacji dokonanej w czasie trwania Obozu – od dnia zakończenia Obozu lub Usługi.
3. W razie braku ustosunkowania się przez Organizatora do reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej, reklamację uznaje się za uzasadnioną.

.
§ 7. Odpowiedzialność i odstąpienie od Umowy
1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której jest ono spowodowane wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub Opiekuna; nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą.
2. Odpowiedzialność Organizatora, o której mowa w ustępie powyżej ograniczona jest do dwukrotności Wynagrodzenia wskazanego w § 3 Umowy. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie.
3. W razie niewykonania przez Organizatora przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Obozu lub Usługi w czasie ich trwania, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tego Obozu lub Usługi odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie Obozu lub Usługi, Uczestnik lub Opiekun może żądać odpowiedniego obniżenia Ceny.
4. Uczestnikowi lub Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie gdy wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Uczestnik lub Opiekun z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody. W razie skorzystania z ww. prawa odstąpienia, Uczestnik lub Opiekun może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy.
5. W wypadku skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 4 powyżej Organizator:
5.1. jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika lub Opiekuna dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić powrót Uczestnika do wskazanego w Szczegółowym Planie Obozu lub Usługi Miejsca Rozpoczęcia Obozu lub Usługi albo do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
5.2. nie może żądać od Uczestnika lub Opiekuna żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej.
6. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik lub Opiekun może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
6.1. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; albo
6.2. siłą wyższą.
7. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkód majątkowych powstałych z jego winy w trakcie trwania Obozu lub Usługi w mieniu Organizatora, innych Uczestników lub osób trzecich.

.

§ 8. Ubezpieczenie
1. Organizator zgłasza Uczestnika do objęcia grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
2. Uczestnik lub Opiekun może samodzielnie ubezpieczyć się ponad kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej, w tym także objąć ubezpieczeniem koszty związane z ewentualną rezygnacją z Obozu lub Usługi.

.

§ 9. Postanowienia końcowe
1. Wizerunek Uczestników Obozu lub Usługi może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony przez Organizatora do celów dokumentacyjnych, szkoleniowych lub reklamowych, w tym także w za pośrednictwem internetu. Uczestnik lub Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane podczas Obozu lub Usługi.
2. W razie dobrowolnego udostępnienia Organizatorowi zdjęć lub filmów wykonanych przez Uczestnika w trakcie trwania Obozu lub Usługi, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie ww. zdjęć poprzez rozpowszechnienie ich w internecie, w tym na portalach społecznościowych, a także zwielokrotnienie ich techniką drukarską, rozpowszechnianie ich i publiczne udostępniania w materiałach promocyjnych.
3. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów jest Organizator. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników i Opiekunów zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych.