a

Karta kwalifikacyjna

Formularz karty kwalifikacyjnej

  Forma / Termin / Adres wypoczynku

  Proszę zaznaczyć wszystkie obozy na jakie jedzie dziecko.

  (np. na co uczestnik jest uczulony, jak znosi jazdę samochodem, czy przyjmuje stale leki i w jakich dawkach, czy nosi aparat ortodontyczny lub okulary, itp.):

  Oświadczam, że wskazane wyżej leki podawane są Uczestnikowi zgodnie z zaleceniami lekarza..

  tężec, błonica, dur oraz inne

  Chcesz uzyskać więcej informacji?