BiegunSportBiegunSport
Zapomniałeś hasła?

OWU w wyjazdach BiegunSport

Niniejsze postanowienia stanowią ogólne warunki umów usług świadczonych przez:

BIEGUNSPORT Stepaniak & Biegun Sp. J. z siedzibą 30-731 Kraków, ul. Grochowa 26c, NIP 6772411396, REGON 366035549 wpisana do rejestru przedsiębiorstw KRS pod numerem 0000651048, e-mail: [email protected].

Wpis do Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych – 12165-12, Certyfikat Gwarancji Ubezpieczeniowej TU Europa – GT 28/2017.

 • 1.       Postanowienia Ogólne
 1. Pod występującymi w Umowach pojęciami rozumie się:
  • Organizator – BIEGUNSPORT Stepaniak & Biegun Sp. J. z siedzibą 30-731 Kraków
   Grochowa 26c, NIP 6772411396, REGON 66035549; e-mail: [email protected]port.pl;
  • Uczestnik – osoba uprawniona do skorzystania z usług oferowanych przez Organizatora w ramach Umowy a także osoba na rzecz której doszło do zawarcia Umowy;
  • Opiekun – osoba zawierająca Umowę w imieniu i na rzecz małoletniego Uczestnika;
  • Umowa – umowa o świadczenie usług zawarta między Organizatorem a Uczestnikiem lub Opiekunem;
  • Warunki Uczestnictwa w wyjazdach BiegunSport – ogólne warunki umów w rozumieniu art. 384 Kodeksu cywilnego dotyczące umów zawieranych przez Organizatora w danym roku;
  • Obóz – wyjazd, którego dotyczy Umowa;
  • Usługa – niebędąca obozem usługa turystyczna której dotyczy Umowa;
  • Regulamin Obozu – zbiór zasad obowiązujących Uczestnika podczas trwania Obozu.
 2. Informacje dot. wyjazdów organizowanych przez Organizatora przedstawione w ulotkach, katalogach, a także za pośrednictwem internetu, nie stanowią ofert w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
 • 2.       Obowiązki Uczestnika
 1. Uczestnik zobowiązany jest do:
  • przestrzegania Regulaminu Obozu lub Usługi oraz ogólnych zasad bezpieczeństwa;
  • stosowania się do poleceń przekazywanych mu przez Organizatora lub osoby przez niego wskazane;
  • współdziałania z Organizatorem lub osobami przez niego wskazanymi celem realizacji programu Obozu;
  • posiadania dowodu tożsamości, umożliwiającego jego legitymację;
  • w razie uczestnictwa w Obozie – posiadania niezbędnego wyposażenia;
  • posiadania niezbędnej ilości leków lub innych środków medycznych, w razie stosowania ich przez Uczestnika;
  • niezwłocznego zawiadomienia Organizatora lub osób przez niego wskazanych o stwierdzeniu w trakcie Obozu lub Usługi wadliwego wykonywania Umowy.
 2. W razie powtarzającego się rażącego naruszania przez Uczestnika Regulaminu Obozu lub Usługi i niestosowania się przez niego do upomnień, Organizator może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i zadecydować o usunięciu Uczestnika z Obozu lub zaprzestania Usługi. Koszty wcześniejszego powrotu obciążają Uczestnika lub Opiekuna.
 • 3.       Cena i sposób płatności
 1. Ceny zawarte w Umowie oraz materiałach, wskazanych w §1 ust. 2 powyżej, podane są w kwotach brutto.
 2. Płatność Ceny odbywać się będzie gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Organizatora 21 1240 1444 1978 0010 7136 2778 / (BIC: PKOPPLPW) euro lub 39 1240 1444 1111 0010 7170 4855 złoty – BiegunSport Stepaniak & Biegun Sp.J, 30-731 Kraków ul. Grochowa 26c, 6772411396 – w sposób i w terminach wskazanych w umowie.
 3. W razie wzrostu kosztów transportu, podatków, opłat urzędowych lub – w odniesieniu do Obozów lub Usług odbywających się w całości lub w części poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej – wzrostu kursu walut, Organizator zastrzega sobie prawo do podwyższenia ich ceny w terminie do 20 dni przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi. Wzrost ceny będzie skuteczny wyłącznie po wcześniejszym dostarczeniu Uczestnikowi lub Opiekunowi pisemnego zawiadomienia, zawierającego udokumentowanie wzrostu kosztów, o których mowa powyżej.
 4. W stosunku do osób, które uiściły całość Ceny przed otrzymaniem zawiadomienia o wzroście kosztów, wskazana w ust. 3 powyżej możliwość podwyższenia ceny nie stosuje się.
 • 4.       Zmiana Umowy
 1. W razie wystąpienia przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi niezależnych od Organizatora okoliczności, skutkujących zmianą istotnych warunków Umowy, Organizator niezwłocznie powiadomi o tym Uczestnika lub Opiekuna z jednoczesnym pouczeniem o możliwości przyjęcia zmiany albo odstąpienia od Umowy z natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej. Uczestnik lub Opiekun niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni od otrzymania zawiadomienia, poinformuje Organizatora o podjętej decyzji.
 2. W razie odstąpienia od Umowy, o którym mowa w ustępie 1 powyżej, Uczestnik lub Opiekun może – wedle swojego uznania – uczestniczyć w Obozie zastępczym lub Usłudze zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie (chyba że zgodzi się na Obóz lub Usługę o niższym standardzie za zwrotem różnicy w cenie) albo żądać natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń, a także, niezależnie od ww. uprawnień, żądać odszkodowania za niewykonanie Umowy, chyba że odwołanie Obozu lub Usługi nastąpiło z powodu niezgłoszenia wskazanej w Umowie minimalnej liczby Uczestników Obozu lub Usługi albo siły wyższej.
 • 5.       Rezygnacja i prawo przeniesienia uprawnień
 1. Rezygnacja z udziału w Obozie lub Usłudze wymaga zachowania formy pisemnej.
 2. W razie rezygnacji Uczestnika lub Opiekuna z udziału w Obozie lub Usłudze albo braku jego rozpoczęcia z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator może żądać zapłaty kwot stanowiących równowartość rzeczywistych kosztów, poniesionych w związku z dokonanymi już przygotowaniami do spełnienia świadczenia. Przy obliczaniu należnych do zapłaty kwot uwzględnia się zaoszczędzone koszty, a także możliwość innego wykorzystania świadczeń. Uczestnik lub Opiekun może zwrócić się do Organizatora o przedstawienie indywidualnych wyliczeń poniesionych przez niego kosztów.
 3. Koszty, o których mowa w ust. 2 powyżej, nie dotyczą Uczestnika lub Opiekuna, który przeniósł całość przysługujących mu z Umowy praw na osobę spełniającą warunki udziału w Obozie, o ile osoba ta przejmie obowiązki wynikające z Umowy. Dokonanie ww. przeniesienia nie wymaga zgody Organizatora. Skuteczność przeniesienia wymaga pisemnego zawiadomienia Organizatora w terminie 14 przed rozpoczęciem Obozu lub Usługi. Osoba przejmująca prawa i obowiązki dotychczasowego Uczestnika lub Opiekuna odpowiada solidarnie za nieuiszczoną część ceny oraz koszty poniesione przez Organizatora w wyniku dokonania zmiany Uczestnika.
 • 6.       Reklamacje
 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Organizatora, Opiekunowi lub Uczestnikowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w formie pisemnej, na adres Organizatora – BiegunSport Stepaniak & Biegun Sp.J, 30-731 Kraków, ul. Grochowa 26c lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected], w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zakończenia Obozu lub Usługi.
 2. Reklamacja powinna zawierać dane osoby zgłaszającej oraz opis nieprawidłowości. Organizator ustosunkuje się do prawidłowo zgłoszonych reklamacji w terminie 30 dni od jej otrzymania lub – w razie reklamacji dokonanej w czasie trwania Obozu – od dnia zakończenia Obozu lub Usługi.
 3. W razie braku ustosunkowania się przez Organizatora do reklamacji w terminie, o którym mowa powyżej, reklamację uznaje się za uzasadnioną.
 • 7.       Odpowiedzialność i odstąpienie od Umowy
 1. Organizator odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy za wyjątkiem sytuacji, w której jest ono spowodowane wyłącznym działaniem lub zaniechaniem Uczestnika lub Opiekuna; nieuczestniczących w wykonywaniu usług przewidzianych w Umowie, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć albo siłą wyższą.
 2. Odpowiedzialność Organizatora, o której mowa w ustępie powyżej ograniczona jest do dwukrotności Wynagrodzenia wskazanego w § 3 Umowy. Niniejsze ograniczenie nie dotyczy szkody na osobie.
 3. W razie niewykonania przez Organizatora przewidzianych w Umowie usług, stanowiących istotną część programu Obozu lub Usługi w czasie ich trwania, Organizator jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika dodatkowymi kosztami, wykonać w ramach tego Obozu lub Usługi odpowiednie świadczenia zastępcze. Jeżeli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie Obozu lub Usługi, Uczestnik lub Opiekun może żądać odpowiedniego obniżenia Ceny.
 4. Uczestnikowi lub Opiekunowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w razie gdy wykonanie świadczeń zastępczych jest niemożliwe albo Uczestnik lub Opiekun z uzasadnionych powodów nie wyraził na nie zgody. W razie skorzystania z ww. prawa odstąpienia, Uczestnik lub Opiekun może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy.
 5. W wypadku skorzystania z prawa odstąpienia o którym mowa w ust. 4 powyżej Organizator:
  • jest obowiązany, bez obciążania Uczestnika lub Opiekuna dodatkowymi kosztami z tego tytułu, zapewnić powrót Uczestnika do wskazanego w Szczegółowym Planie Obozu lub Usługi Miejsca Rozpoczęcia Obozu lub Usługi albo do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w Umowie.
  • nie może żądać od Uczestnika lub Opiekuna żadnych dodatkowych świadczeń z tego tytułu, w szczególności zapłaty kary umownej.
 6. W razie niemożności wykonania świadczenia zastępczego, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Uczestnik lub Opiekun może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania Umowy, chyba że niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie:
  • działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego, jeżeli tych działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć; albo
  • siłą wyższą.
 7. Uczestnik zobowiązany jest do naprawienia szkód majątkowych powstałych z jego winy w trakcie trwania Obozu lub Usługi w mieniu Organizatora, innych Uczestników lub osób trzecich.
 • 8.       Ubezpieczenie
 1. Organizator zgłasza Uczestnika do objęcia grupowym ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia;
 2. Uczestnik lub Opiekun może samodzielnie ubezpieczyć się ponad kwotę wskazaną w ust. 1 powyżej, w tym także objąć ubezpieczeniem koszty związane z ewentualną rezygnacją z Obozu lub Usługi.
 • 9.       Postanowienia końcowe
 1. Wizerunek Uczestników Obozu lub Usługi może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniony przez Organizatora do celów dokumentacyjnych, szkoleniowych lub reklamowych, w tym także w za pośrednictwem internetu. Uczestnik lub Opiekun wyraża zgodę na wykorzystanie bez wynagrodzenia materiałów zawierających wizerunek Uczestnika, pod warunkiem, że zostały one zarejestrowane podczas Obozu lub Usługi.
 2. W razie dobrowolnego udostępnienia Organizatorowi zdjęć lub filmów wykonanych przez Uczestnika w trakcie trwania Obozu lub Usługi, Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na wykorzystywanie ww. zdjęć poprzez rozpowszechnienie ich w internecie, w tym na portalach społecznościowych, a także zwielokrotnienie ich techniką drukarską, rozpowszechnianie ich i publiczne udostępniania w materiałach promocyjnych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników i Opiekunów jest Organizator. Organizator zapewnia ochronę danych osobowych Uczestników i Opiekunów zgodnie z ustawą o Ochronie danych osobowych.